Contact

  Praktijklocatie Bennekom:
  Commandeursweg 8D (Zorgpunt, 2e verdieping)
  6721 TZ Bennekom

  wachtkamer

  Praktijklocatie logopedie:
  Zorgpunt Bennekom

  Werktijden:
  maandag: 9:00 – 14:00 uur
  dinsdag: 9:00 uur – 18:00 uur
  woensdag: 8:30 uur – 14:00 uur
  donderdag: 8:30 uur – 14:00 uur, donderdagavond Examentraining Engels
  vrijdag: 12:00 uur – 18:00 uur

  Privacy

  We informeren u graag hoe we omgaan met uw (persoons)gegevens.

  Bij DyTaLo vinden we privacy van onze cliënten belangrijk en willen we transparant zijn over de gegevens die we verzamelen, hoe we die gebruiken en hoe u eigen gegevens kunt beheren. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Ingrid de Goede (eigenaar DyTaLo).

  Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Als u een aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Wij werken met een behandelovereenkomst. Waarin u als ouder(s)/verzorger(s) toestemming geeft voor het verwerken van de persoonsgegevens van uw kind. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de jongere zelf ook vereist. Is er sprake van een echtscheiding en bent u beide gezagsdragers, dan moet u beide toestemming geven.

  Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  – Als wij een opdracht voor u (gaan) uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om te overleggen, afspraken te maken en te factureren.
  – Voor het opstellen van een handelingsplan en een evaluatieverslag.
  – Als u toestemming heeft gegeven voor het sturen van onze nieuwsbrief.
  – Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens verwerken die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  In het belang van de uitvoering van een behandeling beheren wij persoons- en uitsluitend noodzakelijke gezondheidsgegevens in ons (elektronisch) dossier. Wij bewaren deze informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Wij bewaren alleen die informatie die relevant is voor een consult/ begeleidingstraject. Wij vragen u om gegevens van derden aan te leveren via de post (praktijkadres), via een versleutelde mail of persoonlijk af te geven aan Ingrid de Goede. Uw gegevens blijven van u. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben: aan te passen, te wissen, in te trekken en/of over te dragen aan iemand anders. Stuur uw verzoek naar info@dytalo.nl, dan maken wij het voor u in orde. DyTaLo zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Gegevens van cliënten die uit behandeling zijn, zullen maximaal 2 jaar bewaard blijven daarna worden de gegevens vernietigd. Soms gelden er wettelijke langere bewaartermijnen. De persoonsgegevens en behandelresultaten die we gebruiken voor het kwaliteitsregister Dyslexie worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot de cliënt herleidbaar. DyTaLo wisselt uw gegevens niet uit met derden zonder uw toestemming en verkoopt uw gegevens niet aan derden.

  Met de boekhouder van DyTaLo hebben wij afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld.  Met opdrachtgevers (onder andere (hoge)scholen en logopediepraktijken) en freelancers waarmee wij een samenwerking aangaan hebben wij eveneens afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling.

  DyTaLo maakt geen gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

  DyTaLo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ingrid de Goede. Bij DyTaLo wordt op een zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt. Toch kan het gebeuren dat niet alles volgens de juiste procedure verloopt. Mocht u als cliënt niet tevreden zijn met de oplossing die DyTalo u biedt dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.